banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตวนเกษตร ของราษฎรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน , กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , และภาคเอกชน

 

          บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือว่าเป็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตวนเกษตร ให้มีปริมาณ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมจากวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของราษฎรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ และผลิตผลของราษฎรในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนผลผลิตจากการค้าชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

             โดยจะมีการร่วมกันสนับสนุนการฟื้นฟูป่า การสร้างอาชีพ สนับสนุนผลิตผลที่ไม่ใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อคนละสิ่งแวดล้อม ร่วมมือจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเกษตรการป่าไม้ และการผลิตสินค้าเพื่อการวางแผนการส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าแก่พืชวนเกษตรสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงแบบคลัสเตอร์แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพร้อมพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้น