banner copy 6
banner copy 4
banner copy 5
previous arrow
next arrow

Product Detail

น้ำหมักชีวภาพจากพีชสีเขียว สูตร 1 (Bio extract from green plants)

Overview:

Share:

100% Guarantee

24/7 Service

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประโยชน์ทางการเกษตร

  • เร่งแตกใบอ่อน
  • เร่งการเจริญเตินโตของพืช
  • ควบคุมการแตกตาข้างและยอด

อัตราส่วนการใช้ประโยชน์

  • น้ำหมัก : น้ำละอาด
  • 20 ซีซี : 20 ลิตร ฉีดผ่นในช่วงเช้า ก่อน 11:00 นาฬิกา

 

รหัสสินค้า : IG-HK-0439